Artikel 1 Algemeen

1) In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- GIMEL Electronics, Wezemaal 1, 4741 ET Hoeven, KVK: 54067405 BTW: NL1555.56.149.B01, www.gimel.nl, info@gimel.nl; de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.

- Klant: de wederpartij in een overeenkomst.

- Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en klant.

- Product: een door verkoper aangeboden zaak (goed)

- Webshop: online winkel verbonden aan het domein www.gimel.nl, toebehorende aan de verkoper

- Schriftelijk: per brief, fax of e-mail.

2) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door klant bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4) Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)

5) Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

 

Artikel 2 Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

1) De webshop geeft de klant de mogelijkheid om het assortiment en de prijzen van de verkoper te raadplegen. Eveneens kan via rechtstreeks contact met de verkoper informatie worden ingewonnen betreffende het assortiment en de prijzen. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt de verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de klant in rekening te brengen. De klant wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.  2) Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 3) Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.  4) De overeenkomst tussen de verkoper en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de order heeft geplaatst in de webshop van de verkoper dan wel een order heeft geplaatst door rechtstreeks contact met de verkoper. Gegevens dienen volledig en correct te worden doorgegeven door de klant. Door het plaatsen van de aankooporders via de webshop, dan wel door rechtstreeks contact met de verkoper, aanvaardt en verbindt de klant er zich toe de hier vermelde algemene voorwaarden na te leven.  5) Nadat verkoper een order van de klant heeft ontvangen, zal de klant schriftelijk een ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en) en de verzendkosten krijgen (totaalkosten).

6) De factuur wordt per email verstuurd, na het afronden van het bestelproces.

7) Indien niet alle producten geleverd kunnen worden, zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden en hiertoe desgewenst een aangepaste aanbieding ontvangen.

8) Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden. 9) De klant erkent dat de verkoper niet de veiligheid van het internet kan garanderen. Niettegenstaande behoudt de verkoper het recht om de gegevens die doorgezonden of doorgegeven worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze werden ontvangen. 10) De verkoper behoudt zich het recht voor om aankooporders te aanvaarden of te weigeren.

 

Artikel 3 Betaling

1) Betaling vindt plaats door storting op rekeningnummer 1473.26.923 van de Rabobank ten name van GIMEL V.O.F. te Hoeven, binnen 10 (tien) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.

2) Ingeval de klant nalatig is te betalen binnen de overeengekomen termijn, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebrekenstelling nodig zal zijn. De verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd de klant alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 0.25 % per (gedeelte van een) dag verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

1) De verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 2) Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden de leveringen van de verkoper, komende van één order, als één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan de verkoper tot het tijdstip waarop alle geleverde producten door de klant volledig zijn betaald.

 

 Artikel 5 Verzending en levering

1) De verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

2) De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 3) Indien de verkoper gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.

4) Verzending zal via TNT geschieden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen, beschadigingen of vermissingen van deze vervoerder. Het staat de koper vrij, mits tijdig aangegeven, zijn eigen voorkeur van verzending aan te geven.  

5) De verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan de verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat de klant de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

6) Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 (veertien) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. De klant heeft het recht om van de aankoop af te zien. 7) Ontvangst van de producten mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd. 8) Backorders worden binnen de overeengekomen termijn geleverd. Indien blijkt dat de verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd. Tevens kan de verkoper eventuele prijsverhogingen aan de klant in rekening brengen. 9) Indien de klant met betaling van een schuld aan de verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is de verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen. 10) De verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de door de koper opgegeven plaats van bestemming, het door de koper zelf afhalen van de goederen, dan wel door aflevering door de verkoper zelf. De klant wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de klant.

 

Artikel 6 Overmacht

1) Ingeval van overmacht is de verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat de verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachttoestand. 2) Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt. 3) De verkoper zal de koper, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 4) Als overmacht wordt onder meer beschouwd: oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij de webshop of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 7 Retour en garantie

1) U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bestetelevisie.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

5) Geaccepteerde reclames worden door de verkoper slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending met opgave van tekortkoming, in originele verpakking en met originele factuur worden teruggezonden.  6) Gebreken bij een deel van het geleverde geven klant niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding. 7) Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat de verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van de verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de klant, in ieder geval is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de klant op te slaan. Door de verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 8) Door de verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen, gerepareerd of gecrediteerd. 9) Garantie is productafhankelijk. Informatie over de garantie van een bepaald product kan worden ingewonnen bij de verkoper.

 

Artikel 8 Geschillen

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. De (kanton)rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van de geschillen kennis te nemen.